B.S. Index van de afkondigingen van 23 februari 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022220 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke beschermingsmaatregelen naar aanleiding van het vaststellen van een geval van aviaire influenza bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 23/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022219 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006022243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 houdende benoeming en aanwijzing van de voorzitters, leden en secretarissen van de Commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrich type ministerieel besluit prom. 23/02/2006 pub. 13/03/2006 numac 2006021039 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van conservatie en restauratie type ministerieel besluit prom. 23/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006003137 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2006 - 2011

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de bij de oproepingsbrief gevoegde verklarende brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006200858 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de exploitanten toegekend wordt voor het jaar 2006 type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006200957 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006200859 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan het samendrukstation van Fluxys toegekend wordt voor het jaar 2005 type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200730 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006200756 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder.

erratum

type erratum prom. 23/02/2006 pub. 03/04/2006 numac 2006021045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van conservatie en restauratie. - Erratum type erratum prom. 23/02/2006 pub. 09/10/2007 numac 2007031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap type erratum prom. 23/02/2006 pub. 09/10/2007 numac 2007031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. - Err type erratum prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006031103 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 23/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten type beschikking prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het Begrotingsjaar 2006 type beschikking prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006031109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming wordt betuigd met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duistalige Gemeenschap type beschikking prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming wordt betuigd met het Samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaam type beschikking prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006031108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle type beschikking prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type beschikking prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006031102 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 a

programmadecreet

type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006201247 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië Erratum type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006031107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2006 type overeenkomst prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2006
^