B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/05/2006 pub. 03/07/2006 numac 2006009490 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte en de akten van overlijden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangende rechtskundige bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 april 2006 houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende verbod van het op de markt brengen van speelgoed van het type elastische jojo dat een bal gevuld met vloeistof omvat type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vergoeding bedoeld om de werkingskosten en de personeelskosten van de Nationale Toezichthoudende Instantie van de Luchtvaartnavigatiediensten te dekken type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006000380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel IV, hoofdstuk II , van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 oktober 2005 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan h type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 12/06/2006 numac 2006011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2003 houdende de organisatie van de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007167 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende het statuut van de kandidaat-militairen type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van indiening van de aanvragen en aflevering van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten bepaald in artikel 38quater, § 3, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en vo type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot bepaling van de financiële gegevens die in de prospectus, bedoeld in artikel 5, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consume type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006003277 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 19 type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van artikel 26 van het koninklijk besluit van 30 januari 2006 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006002074 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006022487 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van het organisme belast met het beheer van de centrale gegevensbank voor de identificatie van paarden type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202018 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202017 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202016 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006002071 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 560 Maatregelen van de N.M.B.S. inzake treinkaarten + M.I.V.B. voor de federale personeelsleden - leeftijdscategorieën type omzendbrief prom. 23/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de Afghaanse onderdanen die in België een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 januari 2003

bericht

type bericht prom. 23/05/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201868 bron ministerie van het waalse gewest Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Dienst belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht

erratum

type erratum prom. 23/05/2006 pub. 29/11/2010 numac 2010205975 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Erratum type erratum prom. 23/05/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006000884 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Erratum type erratum prom. 23/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter uitvoering van de richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13 december 2004 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1988 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende unifor type erratum prom. 23/05/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2003 houdende de organisatie van de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans. - Errata type erratum prom. 23/05/2006 pub. 12/01/2011 numac 2010206596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 23/05/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003293 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^