B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren type wet prom. 02/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006002079 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van artikel 1, 3°, tweede lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de ger type wet prom. 02/06/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006201718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de collec type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006201765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006201763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006201704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006201770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006022646 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006201762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende instelling van een aanvullende werkloosheidsuitkering aa type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de premie voor georganiseerden type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006201740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006201766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de uitvoering van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch a type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006201773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1 type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006201761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de ku type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de toekenning van een eenmalige type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006201783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende het "Kledingfonds" type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006003295 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit de toekenning va type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 03/07/2006 numac 2006022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging inzake arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006201693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2002 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende het geldelijk in aanmerking nemen van de diensten verricht door vrijwilligers van openbare brandweerdiensten aangeworven type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006201719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en retributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbe type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 12/06/2006 numac 2006011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het maximumpercentage verplichte voorraden dat APETRA in het buitenland mag opslaan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006202070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 02/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006202071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035919 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van bepaalde artikelen van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035920 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van bepaalde artikelen van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006036165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voo type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006036075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 betreffende de Commissie inzake leerlingenrechten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006035944 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het

decreet

type decreet prom. 02/06/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de Hogescholen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd en tot vaststelling van de minimale uurregelingen type decreet prom. 02/06/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake kunsthoger onderwijs type decreet prom. 02/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036190 bron vlaamse overheid Decreet tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoon type decreet prom. 02/06/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de personeelsformatie en het statuut van de kinderverzorgers van de inrichtingen voor gewoon kleuteronderwijs die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd en gesubsidieerd type decreet prom. 02/06/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006036043 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen « topsport » algemeen en technisch secundair onderwijs type decreet prom. 02/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006036052 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 02/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, aangenomen op 20 oktober 2005 en opgemaakt te Parijs op 9 december 2005 type decreet prom. 02/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006035943 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat de investeringswaarborg voor rusthuizen betreft type decreet prom. 02/06/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202335 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan type decreet prom. 02/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035959 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het provinciedecreet van 9 december 2005 type decreet prom. 02/06/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006202467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs

document

type document prom. 02/06/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006015095 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vastlegging van de lijst van bijkomende masters die voldoen aan de behoeften inzake specifieke opleiding in het kader van programma's voor ontwikkelingssamenwerking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van subsidies voor onderzoek inzake onderwijs voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 tot vastlegging van de lijst van bijkomende masters in de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de voorwaarden voor het toekennen van bijkomende middelen aan de academiën voor de hulp voor het welslagen

erratum

type erratum prom. 02/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 02/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen. - Erratum type erratum prom. 02/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006012490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Erratum type erratum prom. 02/06/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van e
^