B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006022534 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type ministerieel besluit prom. 09/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006036229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006036051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor borstkankeropsporing type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006036058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter, de leden van de raad van bestuur en de gewestcommissaris bij de Vlaamse Landmaatschappij en houdende de inwerkingtreding van het decreet van 21 april 2006 houdend type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035923 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van artikel 8 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest

decreet

type decreet prom. 09/06/2006 pub. 21/03/2007 numac 2007035409 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en de Slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de specifieke regels voor de financiering van de voortgezette opleiding verstrekt in de inrichtingen voor hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202770 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2005 tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per groep van a type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202758 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2006 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor deontologie voor de diensten van de Regering van de Fra
^