B.S. Index van de afkondigingen van 16 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/2006 pub. 03/05/2019 numac 2018031040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 14 april 2005 (2)(3) type wet prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten type wet prom. 16/06/2006 pub. 18/02/2008 numac 2008000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009487 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de formatie van de raadsheren en rechters in sociale zaken, leden van de arbeidshoven en -rechtbanken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022595 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2006 type ministerieel besluit prom. 16/06/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006036278 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006036357 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006036279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van kredieten binnen programma 45.4 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de begroting 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006036179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006036149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats van een school voor type 5 met ingang van het schooljaar 2006-2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006035987 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet

decreet

type decreet prom. 16/06/2006 pub. 09/02/2007 numac 2006036937 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen type decreet prom. 16/06/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006036812 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het jachtdecreet van 24 juli 1991 type decreet prom. 16/06/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036572 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum type decreet prom. 16/06/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006036591 bron vlaamse overheid Decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen type decreet prom. 16/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006036002 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid type decreet prom. 16/06/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006036321 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem type decreet prom. 16/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006202777 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de samenwerkingsovereenkomsten voor de organisatie van studies tussen universitaire instellingen en houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 16/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202452 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugde type decreet prom. 16/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs type decreet prom. 16/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036086 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering type decreet prom. 16/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036085 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type decreet prom. 16/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036084 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, en de slotakte, onder

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2006 tot vaststelling van bijzondere nadere regels voor de inschrijving in de universitaire instellingen en de hogesch

erkenning

type erkenning prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022567 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^