B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003319 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare vastgoedbevaks, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks type koninklijk besluit prom. 21/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector bepaald in het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en van het koninklijk besl type koninklijk besluit prom. 21/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006002080 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 561. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 21/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006022633 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 23ter, § 10, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij het eigen vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en van de leden van de beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202409 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006022634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van attest en de aanvraag tot het bekomen van het attest in toepassing van artikel 50ter van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk type ministerieel besluit prom. 21/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006022606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2006 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de

document

type document prom. 21/06/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006022628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

arrest

type arrest prom. 21/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003316 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/06/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en van de verordening van 18 ja
^