B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van wettelijke bepalingen tot wijziging van diezelfde wet alsmede van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006007191 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de vervanging van de Burgerlijke Sociale Dienst van het Ministerie van Landsverdediging, door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022651 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 54 en 55 van en tot invoeging van een artikel 54ter in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006007192 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 betreffende de toekenning van een toelage voor dienst op zee type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoe type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 oktober 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2005 tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een So type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 februari 2006 houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privéwoning type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel XI, hoofdstuk II, van de programmawet van 9 juli 2004, tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006018091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van het gewijzigde huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bepaling van de voorwaarden waarin het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten kan beslissen tot het opzetten van een pilootproject inzake preventie teneinde de v type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003313 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van de Commissie tot erkenning van biobrandstoffen type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006022645 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit dat aan de Federale Investerings-maatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het Fonds voor de beroepsziekten in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006022648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige over

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202410 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006. type ministerieel besluit prom. 22/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 31 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/06/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006036124 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de enige bijlage bij het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juni 1998 houdende bijzondere bepalingen ten gunste van het contractuele informaticapersoneel van de Brusselse Gewestelij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om deel te nemen aan de oprichting, in het kapitaal of aan het beheer van publieke en private instellingen, vennootschappen en ve

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202525 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de richtsnoeren voor de randvoorwaarden bedoeld in artikel 27 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader v type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 03/07/2006 numac 2006202106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Opvolgingscomité voor het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006202121 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de minimale toegankelijkheidsnormen bij de keuze van stemcentra en -lokalen voor de bijstand aan kiezers met het oog op de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006202119 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot de vernietiging van verkiezingsdocumenten voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006202122 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006202124 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de sectorraden type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006202605 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006202120 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modellen van verklaringen betreffende de opmaak en de levering van verkiezingsdocumenten voor de verkiezingen van de gemeenteraden, de provincieraden en de sectorraden type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006202146 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opstelling van de lijst van de installaties en activiteiten die gespecificeerde broeikasgassen uitstoten en tot bepaling van de gespecificeerde broeikasgassen bedoeld in het decreet van 10 november 2004 tot invoering van type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006202123 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot het voordragen van de kandidaturen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen, tot de aanwijzing van de leden van de kiesbureaus en tot vaststelling van de modellen van de tabellen voor de opneming en telling v type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006202118 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

decreet

type decreet prom. 22/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006202147 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto (1) type decreet prom. 22/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006202145 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet tot wijziging van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar waterwegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt

document

type document prom. 22/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202762 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Bachelor in de verpleegkunde voor de houders van een brevet van ziekenhuisverpleger (code 821400S34D2) die ressorteert onder het paramedisch hoge

erratum

type erratum prom. 22/06/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006203145 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet tot wijziging van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt. - Erratum type erratum prom. 22/06/2006 pub. 04/04/2007 numac 2007022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige over type erratum prom. 22/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006003336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2006. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het kalender voor de school- en academiejaren 2006-2007 tot 2011-2012 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/06/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van de afgevaardigde van de Minister bij de examencommissies die in de pedagogische hogescholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het formulier voor de registratie van het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten
^