B.S. Index van de afkondigingen van 30 juni 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2006 pub. 03/07/2006 numac 2006022639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 19ter in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van de gecertificeerde opleidingen van de vakrichtingen van het niveau A type ministerieel besluit prom. 30/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022660 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de kosten verbonden aan de identificatie van paarden type ministerieel besluit prom. 30/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006202142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 2006 type ministerieel besluit prom. 30/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006036272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006036254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoff type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006036182 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006036656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1999 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006036059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de delegatie voor het voeren van de rechtsgedingen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

decreet

type decreet prom. 30/06/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006036536 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting type decreet prom. 30/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202786 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs type decreet prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036295 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202783 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaan type decreet prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202766 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de sociale integratie van jongeren door de sport, waarbij een sportcheque wordt ingevoerd type decreet prom. 30/06/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006036586 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 type decreet prom. 30/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot modernisering van de werking en de financiering van de hogescholen

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202768 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zoals gewijzigd, tot organisatie van het stelsel van de zittingen van het Parlement van de Franse Gemeenschap

document

type document prom. 30/06/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006037091 bron vlaamse overheid Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type document prom. 30/06/2006 pub. 29/10/2009 numac 2009036011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202822 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgereikt buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202899 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 februari 1997 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006202784 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005 tot vaststelling van de lijst van de studies van de eerste cyclus bedoeld in artikel 79sexies, § 2, tweede lid, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202787 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 november 1996 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap om de graden van kandidaat-industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Overgangsraad bedoeld bij artikel 37bis van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoedi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 februari 1997 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006202821 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overgangsklassen die toegang geven tot de studies georganiseerd in Hogescholen

erratum

type erratum prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overgangsklassen die toegang geven tot de studies georganiseerd in Hogescholen. - Errata type erratum prom. 30/06/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006027144 bron ministerie van het waalse gewest Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit. - Bedrag van het kijk- en luistergeld dat geïnd dient te worden voor de periodes die in de loop van het jaar 2007 beginnen. - Bericht. - Erratum type erratum prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgereikt buiten de universiteit. - Erratum

arrest

type arrest prom. 30/06/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006003411 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 30/06/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006003425 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend
^