B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2006 pub. 12/03/2009 numac 2009000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep. - Duitse vertaling type wet prom. 13/07/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006023147 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep type wet prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 199 type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006022720 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022729 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022724 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006022734 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de arti type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006022735 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirur type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006009602 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 6, § 3, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007215 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2004 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betre type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006002096 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022730 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006012260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 oktober 1999 houdende benoeming van de secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006002092 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009586 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de leerlooierij type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022733 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17 en artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006009597 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1999 tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009580 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009579 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Brussels Hoofdstedelijk besluit van 10 juli 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Ge type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031484 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de naamloze vennootschap Elia System Operator als beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van inschakelingsondernemingen of plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de investeringsplannen van de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, respectievelijk voor de periode 2005-2012 en 2006-2013 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 20 oktober 2005 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene invest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van het trottoir van de Charles Demeerstraat op het grondgebied van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de gedeeltelijke opheffing van de schriftelijke voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan nr. 4 « Laarbeek » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 november 1951, meerma type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de investeringsplannen van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, respectievelijk voor de periode 2005-2009 en 2006-2010 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de investeringsplannen van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, respectievelijk voor de periode 2005-2009 en 2006-2010 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 3, 3bis, 3ter « Winkelhaakstraat » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 okt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemene nutte van gedeelten van 13 percelen gelegen te Ukkel, langs de Zandbeekstraat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijke Advies-comité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006031365 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de begrotingscyclus, de structuur van de begrotingsordonnantie, de algemene toelichting bij de begroting en de verantwoordingen bij de begroting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijke Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202609 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Dijle-Gete type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202611 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Zenne type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202526 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006202843 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek waarin de modaliteiten van het recht op toegang tot milieu-informatie vastliggen type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202606 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Ourthe type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006202307 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 september 1991 betreffende de camping-caravaning en de bijlagen 5, 6 en 8 van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot uitvoer type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006202927 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening Doornik-Leuze-Péruwelz met het oog op de opneming van een recreatiegebied, parkgebieden, bosgebieden, groeng type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202610 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Dender type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202608 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Schelde-Leie type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006202772 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personen die ertoe gemachtigd zijn om dieren van de categorie "grof wild" te vernietigen en te vervoeren om sanitaire redenen alsook de door die personen te vervullen voorwaarden type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006202815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit en van 16 oktober 2003 betreffende de vergunning voor gaslevering type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006202645 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 23 december 1992 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen inzake de leefmilieubescherming type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006202612 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006202613 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202607 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van het risico op overstroming door het buiten de oevers treden van waterlopen van het onderstroomgebied van de Oise type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202360 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202853 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een toelage aan privé-eigenaars voor de verjonging van loofboom- en naaldboomsoorten

beslissing

type beslissing prom. 13/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006003344 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het registratiekantoor Sint-Jans-Molenbeek en van het Eerste registratiekantoor Jette

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202840 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters van de raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs en van het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs en van het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 met volledig leerplan

erratum

type erratum prom. 13/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006022828 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen type erratum prom. 13/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. - Erratum

arrest

type arrest prom. 13/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006031452 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/313 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel

beschikking

type beschikking prom. 13/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006031367 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot afschaffing van de verplichting om eensluidend verklaarde afschriften van documenten over te leggen type beschikking prom. 13/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type beschikking prom. 13/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de gemeentekieswet en ter bestrijding van het racisme en de xenofobie type beschikking prom. 13/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 oktober 2005 type beschikking prom. 13/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Beij type beschikking prom. 13/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006031366 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxembu type beschikking prom. 13/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeens

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031401 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2006/118 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/a van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen voor sociale en professionele integratie van gehandicapte personen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 maart 2005 houdende aanwijzing van vastleggingscontroleurs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de opname van gehandicapten in woonressources

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 13/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006031448 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 06/01 houdende vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2006 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 06/316
^