B.S. Index van de afkondigingen van 17 augustus 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006003399 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot opmaak van de lijst van de instellingen met vergunning om rekeningen van gedematerialiseerde effecten voor derden bij te houden conform het koninklijk besluit van 23 januari 1991 be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006022837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/08/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006022838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006009675 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, type ministerieel besluit prom. 17/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203182 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 17/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006003406 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België geregistreerd bijkantoor hebben
^