B.S. Index van de afkondigingen van 22 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/08/2006 pub. 21/05/2010 numac 2010015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004. - Addendum (2) type wet prom. 22/08/2006 pub. 14/11/2008 numac 2006015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Ko type wet prom. 22/08/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 2 oktober 2001 (2) type wet prom. 22/08/2006 pub. 14/09/2009 numac 2009015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004 . - Addendum type wet prom. 22/08/2006 pub. 05/03/2010 numac 2006015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou op 22 december 2004 (2) (3) type wet prom. 22/08/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006007240 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende het statuut van de militaire muzikanten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten van 28 december 1848, 4 oktober 1865, 26 oktober 1892, 6 juli 1903, 29 juli 1937 houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots te Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006014204 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022895 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006012401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 154 en 155 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006009644 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 13 december type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006012406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009629 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009667 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203181 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006009742 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissies van Toezicht te Sint-Gillis type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006009743 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissies van Toezicht te Lantin type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006009738 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht te Lantin type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003416 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots van het type F te Brussel, Aalst, Aat, Bergen, Bierset, Dendermonde, Doornik, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Leuven, Mechelen, Meer, type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2006 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2003 tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003421 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van notariële bevoegdheid type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit waarbij de modaliteiten van afgifte en het model van de vrijstellingen van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem op grond van gewichtige medische tegenindicaties worden bepaald type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006022861 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 2001 betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue

erratum

type erratum prom. 22/08/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003454 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan. - Errata
^