B.S. Index van de afkondigingen van 31 augustus 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009694 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers v type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003418 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de minimaal te verstrekken nazorg in geval van gebruik van een spuitbus zoals bedoeld in artikel 13.5 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1998 tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijzing van het besluit van 3 mei 2005 betreffende het in de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van ambtenaren en beambten van de Directie Monumenten en Landschappen voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van ambtenaren en beambten van de directie monumenten en landschappen voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Brussels Wetboek van de ruimtelijke ordening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 30/04/2007 numac 2007031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Economische en Sociale type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het maximum aantal kiezers per stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraden van 8 oktober 2006 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 30/04/2007 numac 2007031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2003 betreffende de adviesraden van de huurders bij de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202897 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 2005-2006 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006027169 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de ambtenaren-generaal. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006202926 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 66 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006027158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de ambtenaren-generaal. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006203033 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van euro 0,125 genieten per uur gepresteerd in 2005 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202947 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 4, § 1, van het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises", afgekort : "SOWALFIN type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202952 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de ambtenaren-generaal type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006203003 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006203004 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006027139 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en waarbij het elektriciteitsverbruik tijdens de weekenduren in nachturen geboekt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de raad van beroep van het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006203370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de controletaken van de Afgevaardigden van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006203371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203814 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende diverse maatregelen inzake het hoger kunstonderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 31/08/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006031549 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2006/680 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie
^