B.S. Index van de afkondigingen van 8 september 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2007 numac 2007203387 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden die belast worden met controle, toezicht en met de vaststelling van overtredingen van het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type ministerieel besluit prom. 08/09/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel « dubbeldekwagen SITFA voor autovervoer type 6405D0 » type ministerieel besluit prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2007 numac 2007203386 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden die de inschrijving van de hypotheken zullen vorderen en de akten van opheffing zullen ondertekenen, overeenkomstig de artikelen 136 en 139 van het decreet van 18 december 2003 betre

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006036874 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage VI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006036845 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde maatregelen voor het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006036734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006036851 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende de toekenning van subsidies aan de initiatiefnemers die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036733 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van VIA-subsidies aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036771 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bepaalde personeelskosten, van management en van kwaliteitsondersteunende maatregelen voor voorzieningen en diensten, gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 cao-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006036495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de maatregelen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjarigen aan sportmanifestaties, proeven, wedstrijden en opleidingen in de sporttak motorrijden - discipline motorcross type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006036776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006036641 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele krediet, basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse G type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 1996 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 1994 betreffende het kinder- en jeugdtoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006203387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006203386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afsluiting van de zitting 2005-2006 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en de financiering van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de nadere regels voor de oproep tot kandidaten voor de vertegenwoordigers van culturele operators bedoeld bij artikel 28, § 2, 7° van het decreet van 24 maart 2006 betreffen

erratum

type erratum prom. 08/09/2006 pub. 28/06/2007 numac 2007035806 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs. - Erratum
^