B.S. Index van de afkondigingen van 22 september 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006022997 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 22/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het te gebruiken formulier in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen voor de verkiezing van de gemeenteraden type ministerieel besluit prom. 22/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006203126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. 22/09/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006203631 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Beroepsadviezencommissie voor de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036846 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting in het onderwijs voor sociale promotie van nieuwe vestigingsplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006036855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006036705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de selectiecommissie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend aan het VESOC-actieplan voor acties met betrekking tot de man-vrouwproblematiek type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006036881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallaties van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van d type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 15/07/2008 numac 2008202481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006036588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.26, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006036647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van de provisies ingeschreven onder b.a. 00.27 en b.a. 00.28 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006036719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voo type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006036689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203936 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Bachelor directiesecretariaat Optie : Onderneming-bestuur die ressorteert onder het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/09/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenvoeging door middel van opslorping van het « Institut technique de la Communauté française - Hôtellerie te Spa door het Athenée royal te Spa »
^