B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/09/2006 pub. 03/09/2009 numac 2006015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1998 ( type wet prom. 24/09/2006 pub. 12/03/2009 numac 2009000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep. - Duitse vertaling type wet prom. 24/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006023146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep type wet prom. 24/09/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren en de strijdkr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 no type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006203049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de terugbetaling van kosten voor dienstreizen met een eig type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006202965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vaststelling voor 2006 van de modaliteiten van fina type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006012423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en de lonen van het rijdend personeel tewe type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006202958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor d type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006202964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de diamantnij type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de co type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van artikel 8, twee type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006202919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot toepassing van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006202847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006202920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006203022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006202804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006203013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006202921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de werklieden e type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006012422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimum type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006202961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006012425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprij type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006012419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het sectoraal a type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006012426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot toekenning van een recurrente sectorpremie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006012420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consu type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels voor 2005 tot type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumlee type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006012413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006012414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006202923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de inrichting en financiering van de v type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006202911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzi type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006202827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1991, betreffe type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006203020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van de verblijfsvergoedingen van het rijdend per type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 27/08/2007 numac 2007000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006203021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 mei 2006 tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006012438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006012436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 15, § 2 van type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratie-tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 januari 2006 tot omzetting van de Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006202894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006202893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006012428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidstijdorganisatie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006203037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de loonkostontwikkeling voor 2005-2006 en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006003464 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006201665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006003456 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en hoofdcontroleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de akkoorden aangaande de vorming en de werkgelegenheid, de risicogroepe type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006202963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming, tot vaststelling van type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006202973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 118, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006202970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 30, 42 en 118 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006202943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006202813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006202814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003465 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006022966 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van de wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022953 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten voor het beheer van de machtigingen van ambulante activiteiten en van de machtigingen van kermisactiviteiten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022952 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006002075 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006002042 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022951 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022950 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1988 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten l type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006022978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne » type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997 betreffen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006203043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2002 houden type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006012491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006202882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot verlenging van het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006202825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst voor kapiteins en officieren ingesc type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, ter verduidelijking van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006012418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van ee type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006012424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoed type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006202864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006203031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot toekenning van een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet met het oog op het invoeren van een maximale nulstellingstermijn type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006202817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006202938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de regionale aanwending van 0,1 pct. voor o type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de regionale aanwending van 0,1 pct. voor o type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006202910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de regionale aanwending van 0,1 pct. voor op type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006011424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van vier leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006202939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de s type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023077 bron federale overheidsdienst budger en beheerscontrole, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid in de inkomsten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006203015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006012451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006012450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

document

type document prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk

erratum

type erratum prom. 24/09/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006011499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet met het oog op het invoeren van een maximale nulstellingstermijn. -

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de adoptie
^