B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006009749 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de erkenning van audiciens betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 19 type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006018126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 9 juli 2003 tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006022886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006022885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2004 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verst type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006022857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de onmiddellijke inbezitneming van de percelen te Gent en Nevele, nodig voor de aanleg van het derde en vierde spoor op de lijn 50A tussen Gent en Brugge, van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006011452 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Fluxys, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, een verlenging van de vergunningen verleend wordt voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek van Loenhout type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006018125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen e type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006023053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, h), § 1, I, 6°, en § 2, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verpl type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 8, § 10, 1°, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de l type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, rechten en plichten betreffende de door de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën uitgeoefende opdrachten naar de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003471 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 8 van de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003473 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006003472 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters, afgevaardigd bestuurder en leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, § 4 van de wet van 2 april 1962 bet type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006022856 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Lampiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031528 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1996 houdende de samenstelling van de Raad van Beroep bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid : « Net Brussel » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031529 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2005 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop op het grondgebied van Brussel-Stad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006027153 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006203642 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "B.H. Logements, SC" te Boussu type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006027154 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006027157 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verhoging van de jaarlijkse toelagen toegekend aan de voor gehandicapte personen bestemde hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven, residentiële diensten, dagonthaaldiensten, diensten voor plaatsing i type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006027156 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleid type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006027155 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006203266 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2003 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis "Les Marronniers" type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203203 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2003 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies" type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006009750 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief nr. 1/2006 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie b

document

type document prom. 28/09/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006003575 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Sector invordering van de Directe belastingen

erratum

type erratum prom. 28/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2005 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop op het grondgebied van Brussel-Stad. - Erratum

erkenning

type erkenning prom. 28/09/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Vice-Minister-President houdende voorlopige erkenning als mammografische eenheid
^