B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/09/2006 pub. 29/10/2015 numac 2006015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006002120 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloe type koninklijk besluit prom. 29/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006002121 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023066 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanduiding van de personeelsleden belast met het toezicht op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Voedselketen en de uitvoeringsbesluiten ervan type ministerieel besluit prom. 29/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006000771 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van apothekers die belast zijn met de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de radionucliden of van de bereidingen die er bevatten type ministerieel besluit prom. 29/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036694 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036876 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036858 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006036781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het p type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006036952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 en tot verdeling van provisionele kredieten ingeschreven in de begroting 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 01/03/2007 numac 2007035313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het secretariaat van de MORA en tot inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006036910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006036819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006036810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse Overheid, wat betreft de selectieprocedure voor het midde type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006036842 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006036857 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/09/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006204123 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de modaliteiten voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

document

type document prom. 29/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

erratum

type erratum prom. 29/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006012487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques. - Erratum
^