B.S. Index van de afkondigingen van 26 november 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006003562 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type wet prom. 26/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de « gele stok » type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003558 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-sp type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006023285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006022739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006014271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van het verwezenlijken van het elektronisch werkgeversdossier en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverl type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, § 3, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzek type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006023163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 19/08/2015 numac 2015000417 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten

erratum

type erratum prom. 26/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2007022050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen. - Erratum
^