B.S. Index van de afkondigingen van 3 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006010025 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht type wet prom. 03/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006011554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de verkopers te verbieden telefoonoproepen naar hun naverkoopdienst aan een hogere kost aan te rekenen dan deze van type wet prom. 03/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en tot instelling van een verbod om de prijs van een product of dienst te verhogen omwille van de weigering van de consument type wet prom. 03/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik type wet prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006003597 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie type wet prom. 03/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006010026 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende maatregelen ter bescherming van de waardigheid van vrouwen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds, in uitvoering type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de acties van het NVGP bij de minstbedeelden type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 08/10/2007 numac 2007022057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2006 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van effectgerichte maatreg type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de organisatie van « Gemeenten in vorm » type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de vertegenwoordiging van het NVGP op salons en beurzen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de posttest van de NVGP-campagne type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor publicatie van een brochure voor de consument over voedingswaarde-etikettering type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006023352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2002 tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende verlenging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006007350 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de biotheek van Defensie type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006203832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd in het Pa type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006203907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 29 april 1996 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 24 juni 19 type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 19/06/2007 numac 2007003313 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2007022176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 50.000 EUR aan de naamloze vennootschap « Cerbux Invest » type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 13/02/2007 numac 2006203841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, houdende invoering loonb type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee ministeriële besluiten van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 februari 2006 betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit plant type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000939 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 juni 2006 die het bedienen van automatische « externe » defibrillatoren toelaat type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006203837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning v type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006023373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006009809 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale path type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de start- en stagebonus type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006023307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006023308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006001016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 2001 betreffende de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006203856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006011522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van de opslag, de verwerking en de verzending van elektronische gegevens van meetwerktuigen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006012527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer, en behoren tot de subsector van de afhandeling op luchthavens (1) type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1987 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak voor het groefbedrijf type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ontvangsten en uitgaven van de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006002160 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2005 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006023248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006011543 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006021347 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 274 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 augustus 2006 houdende vaststelling van de afwijkingen op de toepassing van artikel 76sexies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustu type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000931 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 juli 2006 tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die wer type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 92 op de spoorlijn 162 Namen - Sterpenich te Ciney machtigt mits het aanleggen van een onderdoorgang en dat de onmiddellijke inbezitneming van de percelen nodig voor de aanleg van voornoemde onderdoorg type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de regelgeving va type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de principes van type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een aanvullend type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, ter vervanging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006021354 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006204108 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006023350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot inlassing van een artikel 271bis in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006003522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op zondag 24 december 2006

erratum

type erratum prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006011585 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de verkopers te verbieden telefoonoproepen naar hun naverkoopdienst aan een hogere kost aan te rekenen dan deze van
^