B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006204034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de taalkaders bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007022058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een facultatieve toelage van 51.000 EUR aan de Provincie West-Vlaanderen als financiële steun in de investeringskosten voor de realisatie van het vogelopvangcentrum aan de kust, meer bepaald in het Provinciaal Domein type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brussel en Schaarbeek, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de stabilisering van de spoorwegbedding van de lijn 37 : Luik-Guillemins-Aachen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Dolhain van algemeen nut wordt verklaar type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een derde en vierde spoor, gelegen op het grondgebied van de gemeente Eigenbrakel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006009981 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Raad voor aanvullende Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200298 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200285 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 50, 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200283 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, § 5, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200289 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006021348 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200299 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 05/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006003587 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^