B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2006 pub. 07/09/2011 numac 2011000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/2006 pub. 10/03/2009 numac 2009000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen. - Duitse vertaling type wet prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen. - Duitse vertaling type wet prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taken tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/03/2007 numac 2007021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers type wet prom. 19/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007003003 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006001021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 oktober 2006 tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 11, § 3, van de type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006001022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2006 betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersma type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006001020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private v type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2006001019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006203978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006015182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere procedure voor de georganiseerde terugdrijving voorzien in artikel 74/4, § 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011564 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006003595 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de toewijzing in 2006 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006204107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van Bulgarije en type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006010049 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006015181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten, bedoeld in artikel 74/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het gron type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006001023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 december 2006 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 april 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk bes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007200057 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot toelating bij wijze van proef van het nachtelijk vissen op karper in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007014 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2007 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007015 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2007 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006002168 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 565 Verdeling van de betrekkingen die met bepaalde weddenschalen bezoldigd zijn

erratum

type erratum prom. 19/12/2006 pub. 06/04/2007 numac 2007000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private v type erratum prom. 19/12/2006 pub. 09/05/2007 numac 2007021043 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers. - Erratum type erratum prom. 19/12/2006 pub. 16/03/2007 numac 2007000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van de wet van 7 december 2006 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Errata

arrest

type arrest prom. 19/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003612 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 19/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003619 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 19/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003620 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 19/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006003609 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit vn de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 19/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003614 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 19/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007003051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Podium », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. - Erratum type document betreffende de nationale loterij prom. 19/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006003571 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Podium", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^