B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 29/01/2007 numac 2007003045 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201057 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 07 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007035279 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007200236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007035247 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2006 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve voor de campagne 2006 type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 06/02/2007 numac 2007000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007035287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2003 houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaam type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007035288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de universiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007035137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007035212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007200611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 betreffende de toelagen toegekend aan de diensten voor de gezondheidspromotie op school, in toepassing van het decre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2007 pub. 22/03/2007 numac 2007200782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 5 van het decreet van 5 mei 2006 tot afschaffing van de verplichting tot het overleggen van eensluidende afschriften van documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007200848 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afschaffing van elke bepaling houdende de verplichting tot het overleggen van eensluidende afschriften van documenten

erratum

type erratum prom. 19/01/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007036207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van da
^