B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende het verbod op de commerciële productie van en handel in honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten type wet prom. 26/01/2007 pub. 10/07/2014 numac 2014000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verbod op de commerciële productie van en handel in honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot wijziging van artikel 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de d type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetko type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening v type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het Fonds voor de beroepsziekten in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van d type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 oktober 2006 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grond type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende integratie van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in de loopbaan van niveau A type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging v type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003057 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanvullende vermeldingen in het repertorium gehouden door notarissen en gerechtsdeurwaarders. type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Sociale dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007009154 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het hof van beroep te Gent type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 16 maart 2006 tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 oktober 2006 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 6 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de adoptie type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 betreffende de organisatie en de werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en programma' type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van 26 januari 2007 houdende de principes inzake de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en tot bepaling van de vergoeding voorzien in art

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van gemeenteb type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van gemeenteb type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007035741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de organisatie van ont type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007035227 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035319 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenning en de subsidiëring van de inrichters van VLAO-aanspreekpunten en van de VLAO-aanspreekpunten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 12/03/2007 numac 2007035333 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Lichaamsverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007035334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 567

document

type document prom. 26/01/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007035312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Voeding type document prom. 26/01/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007035332 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Algemene Vorming

erratum

type erratum prom. 26/01/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van betreffende het verbod op de commerciële productie van en handel in honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten. - Errata

arrest

type arrest prom. 26/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007022151 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 26/01/2007 pub. 05/03/2007 numac 2006003607 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Quick Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^