B.S. Index van de afkondigingen van 1 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2007 pub. 17/08/2007 numac 2007000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 01/03/2007 pub. 24/03/2009 numac 2009000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/03/2007 pub. 30/04/2009 numac 2009000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 01/03/2007 pub. 30/04/2008 numac 2008000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/03/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007022977 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type wet prom. 01/03/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 01/03/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. - Duitse vertaling type wet prom. 01/03/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing v type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022477 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder z type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/03/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007200716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007201477 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een rechtskundig assessor en een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een rechtskundig assessor en een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007200717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 15 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007200962 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007014096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035560 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen over aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007035566 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen over verkavelingsaanvragen volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de elektriciens : installatie en distributie type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007201476 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007031163 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing aan de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren afkomstig van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant die voorlopig waren toegewezen a type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en tot uitvoering van artikel 3, § 3, v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van het aangifteformulier betreffende de gewestbelasting ten laste van de houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007200745 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007200746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleid type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007200747 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007200767 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 15/03/2007 numac 2007200768 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 20/03/2007 numac 2007200811 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007027047 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende de gemarkeerde toeristische wandelroutes, de wandelkaarten en de routebeschrijvingen type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007200885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van het prestatieonderzoek, de genetische waardebepaling, de kunstmatige inseminatie en de toelating van raszuivere fokrunderen tot de voortplanting type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007201050 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 26/03/2007 numac 2007200879 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007027048 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende de toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007027046 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogere kunstschool

erratum

type erratum prom. 01/03/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022555 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder z type erratum prom. 01/03/2007 pub. 20/03/2007 numac 2007012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum type erratum prom. 01/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 01/03/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2007 voor de Rijksdienst voor pensioenen

beschikking

type beschikking prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen type beschikking prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 01/03/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacantverklaring en samenstelling van de selectiecommissie voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie bestuurlijke politie van de federale politie type vacante bettreking prom. 01/03/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacantverklaring en samenstelling van de selectiecommissie voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie
^