B.S. Index van de afkondigingen van 22 maart 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 22/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201575 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 07 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007031162 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organiek personeelskader van de Economische en Sociale Raad voor het Br type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de Brusselse hoofdstedelijke ontwikkelingszone type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 20 oktober 2005 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene invest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031157 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 16/05/2008 numac 2008031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap ENDESA ENERGIA

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007200979 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herwerking van verscheidene, door de Raad van State vernietigde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201341 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij het vliegveld van Cerfontaine wordt geschrapt van de in artikel 1 van het decreet van 23 juni 1994 bedoelde lijst van openbare vliegvelden die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201328 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer fontainois, SC", te Fontaine-l'Evêque type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007201210 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen, tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 14, § 2, 2°, van het decreet van 20 juli 2005 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en tot wijziging van het besluit type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007200973 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des pe type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201003 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 04/04/2007 numac 2007201002 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007201004 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes"

decreet

type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201247 bron ministerie van het waalse gewest Fiscaal decreet tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007031554 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de partnerships- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004 type decreet prom. 22/03/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007031556 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles », aangenomen op 20 oktober 2005 en gedaan te Parijs op 9 december 2005 type decreet prom. 22/03/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007031555 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de volgende internationale Akten : - de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten , anderzijds, en de Bijlage type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en fin type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2007-2008 prioritaire tijdelijke te worden

erratum

type erratum prom. 22/03/2007 pub. 09/04/2008 numac 2008031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven. - Erratum type erratum prom. 22/03/2007 pub. 18/09/2015 numac 2015204194 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst van 16 december 2003 tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het
^