B.S. Index van de afkondigingen van 29 maart 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2007 pub. 07/12/2010 numac 2010024418 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie type ministerieel besluit prom. 29/03/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007000998 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de persoonlijke identificatiemiddelen van de functie van Directeur Medische Hulpverlening. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 29/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201579 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 29/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022534 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van de persoonlijke identificatiemiddelen van de functie van Directeur Medische Hulpverlening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 29/11/2007 numac 2007031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 6972 van de stad Brussel betreffende het goed gelegen in de Bruynstraat, gekadastreerd Brussel, 19e afdeling, sectie A, nr. 3b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28 § 2, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007031169 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot in type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gewestelijke tuchtraad betreffende taxichauffeurs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201326 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "B.H. Logements, SC", te Boussu type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201327 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201330 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise SC" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007201052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007201051 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007201049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 februari 1996 tot uitvoering van artikelen 186bis , 188, 193, 194, 196 en 197 van Titel XIV van de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Franstalige Commissie voor gezondheidspromotie bij de sportbeoefening

erratum

type erratum prom. 29/03/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. - Erratum
^