B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2007 pub. 23/09/2011 numac 2011000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003220 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europes type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003219 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de bepalingen inzake de investeringsaftrek type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003221 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars type wet prom. 25/04/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de pensioenen van de openbare sector. - Duitse vertaling van sommige bepalingen type wet prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007009501 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/10/2012 numac 2012205396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007129 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut type wet prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007201295 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie type wet prom. 25/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 25/04/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007000795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen . - Duitse vertaling van de bepalingen tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type wet prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de pensioenen van de openbare sector type wet prom. 25/04/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007001038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2007 pub. 21/01/2011 numac 2011000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2007 pub. 29/11/2007 numac 2007000968 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/04/2009 numac 2009000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007203018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende vaststelling van toelaatbare diensten van de secretaris van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2004 en 21 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 04/06/2007 numac 2007000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007118 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Raad, ingesteld bij het Fonds voor de Beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1998 betreffende de instelling en de werkwijze van de Commissie voor de Duitse rechtsterminologie type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1998 tot vaststelling van het bedrag van de retributies waartoe de door de diensten van de arrondissementscommissaris die bevoegd is voor het Duitse taalgebied verrichte prestaties type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de ambtskledij van de leden van de Raad en van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022729 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, houdende maatregelen ter bevordering van type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2006, gesloten in Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot toe type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van toelaatbare diensten van de adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2010 numac 2010000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007000773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op het omzetten van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en gec type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2005-2006 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007002141 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022728 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen voor de helikopterpiloten van de Belgische Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007201211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd in het Parita type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022781 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van helikopters voor de helikopterpiloten van de Belgische Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022706 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen z type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/08/2010 numac 2010000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007201215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007009414 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386, 1° en 2°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen ) type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007002083 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels van de evaluatie van de individuele situatie van de begunstigde van de opvang type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007201216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris en een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003211 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007201139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2006 aan het rijdend personee type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007201349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007201364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 ter uitvoering van artikel 4, § 1, derde lid, tweede streepje, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op het omzetten van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en gec type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007003214 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007022613 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, toepasselijk maakt op EUROCONTROL type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007022666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de representatieve patiëntenverenigingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007201196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor w type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de waarborg van de brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2006, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 jun type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de nieuwe en ove type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1998 betre type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022648 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007200854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 89 van 30 januari 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten va type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor vuurvaste producten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007201316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de auditeur-generaal van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007201184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de ris

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007009364 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 2005 tot uitvoering van de artikelen 1, 9, 12 en 15, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007023003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedse type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007035695 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2007 type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007003202 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van het Ministerie van Financiën - Administra type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007003201 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 1978 tot instelling van een toelage voor sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën die geslaagd zijn voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere nive type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003229 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2013 »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse Taal belast met het inrichten van de taalexamens voor de leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs

erratum

type erratum prom. 25/04/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. - Erratum type erratum prom. 25/04/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007009706 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie. - Erratum type erratum prom. 25/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007007164 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v type erratum prom. 25/04/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007007175 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut. - Erratum type erratum prom. 25/04/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007003349 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type erratum prom. 25/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007003243 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 25/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007009586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken. - Erratum type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 25/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007201345 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet (2)
^