B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende dringende spoorwegbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vice-voorzitter en leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor radio-elementen en ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij dit instituut type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 28/07/2008 numac 2008000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022691 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 8quater, 25, 31bis en 32 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zek type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022690 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 345, § 2, van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022688 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, 2°, i), vierde lid van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van d type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de enveloppen bestemd voor de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector en de verdeling ervan type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007022687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007201228 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1993 tot vaststelling van het organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de financiële postdiensten type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloz type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Tuchtcommissie bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bedoeld in artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het pu type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor en van het koninklijk besluit van 21 april 2007 t type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201487 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007009454 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie filmkeuring

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende reglementering van de financiële postdiensten type ministerieel besluit prom. 30/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 25, § 3, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke type ministerieel besluit prom. 30/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 25, § 1, eerste en tweede lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatsch

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/04/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief. - Wet van 19 augustus 1948 betreffende prestaties van algemeen belang in vredestijd - opeisingen bij sociale conflicten in de sector van de gezondheidsdiensten

erratum

type erratum prom. 30/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor en van het koninklijk besluit van 21 april 2007 t type erratum prom. 30/04/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren. - Erratum type erratum prom. 30/04/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register. - Erratum
^