B.S. Index van de afkondigingen van 15 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op type wet prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de type wet prom. 15/05/2007 pub. 06/11/2008 numac 2008000906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het huwelijk tussen aanverwanten type wet prom. 15/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007009619 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen en van de uitleveringswet van 15 maart 1874 type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007022996 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg type wet prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007023065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg type wet prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de vermelding van het geslacht van kinderen van wie het geslacht onduidelijk is type wet prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009609 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiële misslagen type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, wat de fusie door overneming van onderlinge verzekeringsverenigingen betreft type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 19/05/2008 numac 2008000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiële misslagen. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/12/2008 numac 2008000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende bepaalde bankdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/12/2008 numac 2008001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende bepaalde bankdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalender type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2007 pub. 12/03/2010 numac 2010000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/03/2009 numac 2009000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2007 pub. 12/03/2010 numac 2010000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 06/10/2008 numac 2008000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het Rijksregister type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 12/11/2008 numac 2008000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het Rijksregister. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en va type wet prom. 15/05/2007 pub. 25/06/2008 numac 2008000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de consumentenakkoorden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 oktober 2006 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een openbaar centru type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 maart 2007 tot bepaling van de lijst van vuurwapens ontworpen voor het sportschieten, waarvoor houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld zi type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fa type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegeve type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 december 2006 houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van verpleeg type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 1995 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van artikel 9 type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebr type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverplee type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken IV en V van het koninklijk besluit van 28 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2004 betreffende modaliteiten van het inzetten van pers type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 januari 2007 betreffende de retro-reflecterende veiligheidsvest type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het geb type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 februari 2007 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 december 2006 houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003443 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkund type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022896 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot regeling van de erkenning van de « speciaal erkende gebruikers » ingesteld door het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouw type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022956 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007201750 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden en tot regeling van de werking van de commissie van deskundigen belast met de organisatie van het examen waarvoor geslaagd moet worden om aangewezen te kunnen worden als geneesheer-hoofd van dienst bevoegd type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007027095 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de door de « Intercommunale d'Etude et de Gestion I.E.G. » onteigening ten algemenen nutte bij wijze van hoogdringendheid om de uitbreiding van de steengroeve van Komen-Waasten ten gunste van de « SA Briqueteries de Plo type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de geneesheren type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003442 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003441 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door d type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003439 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/05/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007000988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 5bis. - Verwerking van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie - functioneel en technisch beheer in de politiezones. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007029105 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de benaming van een onderwijsinrichting van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 15/05/2007 pub. 09/11/2017 numac 2017040784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid. - Erratum type erratum prom. 15/05/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid. - Erratum type erratum prom. 15/05/2007 pub. 27/11/2014 numac 2014000880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid. - Erratum type erratum prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2009 numac 2009000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fa

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1977 betreffende de bezoldiging van de voorzitters en de presentiegelden van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2007 pub. 24/01/2008 numac 2007033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een comité van toezicht en van een selectiecomité voor het Europees sociaal fonds 2007-2013 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de mediaraad van de Duitstalige Gemeenschap
^