B.S. Index van de afkondigingen van 25 mei 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma STERIA onder de benaming « DIGIVOTE », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 25/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de NV Stesud onder de benaming « JITES », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 25/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009511 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Tuchtraad type ministerieel besluit prom. 25/05/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007011395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2005 tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden type ministerieel besluit prom. 25/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022895 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de toekenningsvoorwaarden voor die tegemoetkoming in de reiskosten van ambu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035940 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een gracht op het grondgebied van de gemeente Rumst tot onbevaarbare waterloop van de derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007035942 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van de waterloop gekend als de Vuilvoortloop en het Loopke op het grondgebied van de stad Herentals tot onbevaarbare waterloop van de derde categorie en op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk en type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen zijn opgemeten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007036213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tijdelijke afstand van realisatie van waterwegeninfrastructuurwerken in een reservatiezone voor waterwegeninfrastructuur in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035941 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van de waterloop gekend als Hellekensloop op het grondgebied van de stad Herentals tot onbevaarbare waterloop van de derde categorie

decreet

type decreet prom. 25/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 mei 2004 ter bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de organisatie van sportactiviteiten in de wijk type decreet prom. 25/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingsverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 25/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036173 bron vlaamse overheid Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende type decreet prom. 25/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007036057 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 25/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake Hogescholen type decreet prom. 25/05/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en type decreet prom. 25/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035938 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en type decreet prom. 25/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035960 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 25/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 25/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken type decreet prom. 25/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035936 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en type decreet prom. 25/05/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en type decreet prom. 25/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007035937 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/2007 pub. 04/06/2007 numac 2007009549 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire met betrekking tot de wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit die werden ingevoerd door de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen I

protocol

type protocol prom. 25/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het College voor advies en het College voor vergunning en controle van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van hetgeen dient te worden verstaan onder minvermogende student in het hoger onderwijs buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raad van Beroep tegen de beslissingen tot weigering van de uitreiking van het Getuigschrift van Basisonderwijs na het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot machtiging om herstructureringen in het secundair onderwijs uit te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de netoverschrijdende overlegraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 17, vijfde lid, van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 genomen ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsb
^