B.S. Index van de afkondigingen van 31 mei 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, e type koninklijk besluit prom. 31/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003279 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2007

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Logo West-Vlaanderen » voor het project « Smoke free School is Cool ! » type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007202077 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor rookstopbegeleiding in groep voor sportclubs type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022905 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 82 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en tot vaststelling van de globale projecten in de sectoren die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Ve type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor een programma rond het meten van blootstelling aan passief roken in ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Stichting tegen Kanker » voor een TV- campagne ter ondersteuning van de Tabak Stop Lijn type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022894 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Stagecommissie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor de personeelsleden van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « FARES » voor het project voor sensibilisatie voor de kwalijke gevolgen van roken in het kader van de « Beau Vélo de Ravel » type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022904 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2004 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007002122 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2006 houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202130 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bemiddelaar bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007031295 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van subsidies inzake veiligheid en preventie voor het jaar 2007 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.224.000,00 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2007 ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007202346 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie over de beroepen die bij de Regering worden ingediend, en tot goedkeuring van het huishoudelijk regleme type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007202051 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 november 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Logis dourois, SC" type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007202036 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007202034 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliën

decreet

type decreet prom. 31/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007027096 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu type decreet prom. 31/05/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007201850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet met het oog op erkenning als vrije zone van de gehele omtrek van bedrijfsruimtes waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrij type decreet prom. 31/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201966 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van vero

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007014179 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor het jaar 2007 voor intermodale transporteenheden , die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de berek

erratum

type erratum prom. 31/05/2007 pub. 20/03/2008 numac 2008200875 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu. - Erratum

arrest

type arrest prom. 31/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003306 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 31/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende regeling van de lottrekkingen voorzien bij de gedeeltelijke vernieuwing van een islamitisch comité en bij de staking van stemmen na een nieuwe stemming type arrest prom. 31/05/2007 pub. 07/05/2008 numac 2008031185 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/197 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 31/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007031252 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra
^