B.S. Index van de afkondigingen van 5 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/06/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling type wet prom. 05/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 10/06/2008 numac 2008000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 december 2006 houdende oprichting van Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007023008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beoordelingsprocedure van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's die in een grensoverschrijdende context aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022834 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonor type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022988 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 1985 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 09 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers voor het project ter bestrijding van het tabaksgebruik : steun en aansporing van apothekers type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie » voor de organisatie van de rookstopcursus « Feel Free » type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor de promotie van het programma voor tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Stichting tegen Kanker » voor de uitvoering van de evaluatie van het rookverbod in restaurants type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Erasmusziekenhuis voor het pilootproject « evaluatie van het programma peri-operatieve tabaksontwenning » type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 31 en programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Stichting tegen Kanker » voor het functioneren van de Tabakstoplijn type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Nationale Coalitie tegen Tabak » type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de software PGM 2, voorgesteld door de firma NV Stesud en die gebruikt wordt voor zowel de gedeeltelijke als algemene stemopneming, voor de verdeling van de zetels en voor de aanwijzing van de verkozenen, zowel type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA » type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007009612 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007022990 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de toegang van het publiek tot informatie over cosmetica type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Centrum voor de Behandeling van Tabaks- en Nicotineverslaving van het Bordet Instituut » voor de implementatie van een ontwenningsprogramma gericht op rokende patiënten type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor implementatie van het Belgisch netwerk van rookvrije ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Tabaksontwenningsinstituut van de Vrienden van het Bordet Instituut » voor de invoering van een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning in de beroepsomgeving type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de software voorgesteld door de firma CEVI die gebruikt wordt voor zowel de gedeeltelijke als algemene stemopneming, voor de verdeling van de zetels en voor de aanwijzing van de verkozenen, zowel op het niveau v

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten

arrest

type arrest prom. 05/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003327 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. 05/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003326 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/06/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden
^