B.S. Index van de afkondigingen van 12 oktober 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanduiding van de controle-instelling bedoeld in artikel 1, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven z type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007023412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2007-2008 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de elektrotechnische activiteiten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor de rijwiel- en motorvoertuigenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor dentaaltechnicus en begrafenisondernemer type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007203206 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007023404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneesku type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de constructievoorschriften en voorwaarden waaraan mobiele rollenremmeters dienen te voldoen, welke gebruikt worden bij de controle van de werking van de reminrichting, bij de technische controle langs de weg van type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007000901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een wachttoelage aan de personeelsleden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die wachtdienst verzekeren type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007023403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegen type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007203286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007037031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de projecten 2007 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007037030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007037025 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de consortia volwassenenonderwijs tijdens het schooljaar 2007-2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007037026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleiding "bachelor in de rechten" als nieuwe opleiding van de transnationale Universiteit Limburg, gezamenlijk georganiseerd met de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007036960 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007036899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007036886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot algehele omzetting van de obligaties aan toonder naar obligaties op naam van de lening 3 pct. januari-juli, 3e en 4e reeks, uitgegeven door de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007036865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/10/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007001058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 43 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 12/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007000894 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 43 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 04/12/2007 numac 2007029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 20 juni 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende het gebruik van de informatie- en communicatietechn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 22 mei 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende het gebruik van de informatie- en communicatietechnologie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 15 juni 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende het gebruik van de Informatie- en Communicatietechn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 juli 2007 tot benoeming van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

erratum

type erratum prom. 12/10/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de constructievoorschriften en voorwaarden waaraan mobiele rollenremmeters dienen te voldoen, welke gebruikt worden bij de controle van de werking van de reminrichting, bij de technische controle langs de weg van
^