B.S. Index van de afkondigingen van 16 oktober 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2007 pub. 01/12/2009 numac 2007011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 16/10/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007023430 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende de erkenning en de toelating van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken type koninklijk besluit prom. 16/10/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007023432 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 16/10/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007023441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van De Post en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze type koninklijk besluit prom. 16/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007023442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot vaststelling van de administratiekosten die vo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de regeringscommissaris en de plaatsvervangende regeringscommissarissen bij de centrale examencommissies voor de ondernemersvaardigheden type ministerieel besluit prom. 16/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007023417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen IV. A. en IV. B. van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 16/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007023415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 16/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007021123 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

arrest

type arrest prom. 16/10/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007003490 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressor
^