B.S. Index van de afkondigingen van 14 november 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007009971 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003513 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007023509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2007 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007023462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/11/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200465 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 14/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007037116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de benaming van het Agentschap Infrastructuur in het Agentschap Wegen en Verkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.02 van het programma 24.20 voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037401 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037403 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.36 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 11.01 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2007 pub. 06/12/2007 numac 2007037149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake het verlenen van machtiging aan het Universitair Ziekenhuis Gent tot het aanvaarden van een schenking gedaan door Serono Benelux BV

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007203537 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B1 type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007203417 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de Provinciale pachtprijzencommissies type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 04/12/2007 numac 2007203462 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 10 november 2006 en 25 oktober 2007 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Ge type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007203409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203475 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het opschrift en tot invoeging van hoofdstuk IVquater in titel I van Boek V van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 24/12/2007 numac 2007203568 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van een effectenonderzoek met betrekking tot het voorontwerp tot opstelling en herziening van het gewestplan Charleroi met het oog op de ontwikkeling van de activiteit en de infrastructuren van de luchthaven type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007203547 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het gewestplan Marche - La Roche met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte voor de vestiging van een zuivelbedrijf, een woongebied met een landelijk karak type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 06/12/2007 numac 2007203470 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien

arrest

type arrest prom. 14/11/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Vice-Minister-President tot vastlegging van het model van de accreditatiekaart voor de sociale inspecteurs op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 14/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007003464 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Presto Extravaganza", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^