B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007014355 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 14 april 2002 houdende verbod op nachtvluchten van sommige burgerlijke subsonische straalvliegtuigen type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007001076 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003551 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de inwerkingtreding van de artikelen 97 tot 99, 107, 110 eerste lid et 112 van de van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 17/12/2007 numac 2007003544 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003546 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aa type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 02/01/2008 numac 2007014357 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartui

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200506 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/12/2007 pub. 07/09/2010 numac 2010024358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 07/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200499 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007001049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening alsook houdende aanduiding inzake sommige personeelsaangelegenheden type ministerieel besluit prom. 07/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de reductiecoëfficiënt voor de mobiele belasting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.02 en 01.04 van het programma 40.1 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ICT-infrastructuurprogramma voor de informatisering van het onderwijs voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2007037399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Kroatië en de Vlaamse Regering, ondertekend in Zagreb op 13 november 2006, en goedgekeurd bij het decreet van 23 november 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008037377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in de loop van 2008 zal worden begonnen of voortgezet type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037276 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algeme type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008035018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende programmatie van bepaalde structuuronderdelen van scholen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet in het kader van het Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profit type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008035050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelingen inzake de gewaarborgde leervergoeding in het kader van de leertijd en inzake de gewaarborgde stagevergoeding in het kader van de ondernemingsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008035135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2007 en van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 00.24, begrotin type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 27/12/2007 numac 2007037301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 24/12/2007 numac 2007037220 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 17/01/2008 numac 2007037383 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeente Hechtel-Eksel aan landinrichting en tot aanwijzing van een publiekrechtelijke rechtspersoon die kan worden belast met de uitvoering van een landinrichtingsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 03/01/2008 numac 2007037268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 tot regeling van de aanstelling van de bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige diensten van de Vlaamse overheid, wat betreft de to type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 03/01/2008 numac 2007037269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.71, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2007

decreet

type decreet prom. 07/12/2007 pub. 26/02/2008 numac 2008029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de structurele differentiatie in de eerste graad om alle leerlingen de mogelijkheid te geven om de basisvaardigheden te verwerven type decreet prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juni 2002 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind met het oog op de versterking van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van deze laatste type decreet prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type decreet prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van titel IV van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep en van de titels I en II van het decreet van 17 december 2003 betreffende de werkgelegenheid in de sociaal-culturele sectoren houdende diverse bepalingen type decreet prom. 07/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008035085 bron vlaamse overheid Decreet betreffende energieprestaties in scholen type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007037262 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type decreet prom. 07/12/2007 pub. 03/01/2008 numac 2007037270 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardenecon type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008035017 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende het beroepsprofiel van de leraar type decreet prom. 07/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037387 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/12/2007 pub. 04/01/2008 numac 2007203659 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 8 december 2006 betreffende de toelaatbaarheidscriteria en de uitwerkingsmodaliteiten voor de riviercontracten in het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. 07/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007023559 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

document

type document prom. 07/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2008 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de ambtenaren belast met de invordering, door middel van een dwangbevel, van de geldboetes bedoeld in artikel 156, § 1, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-om type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 14/03/2008 numac 2008029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een afgevaardigde belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de naamloze vennootschap « Régie Média belge » waarin de « Radio-Télévision belge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aankoop, het huren en het gebruiken van voertuigen bestemd voor de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, voor sommige instellingen van openbaar nut die afhangen van de Franse G type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek statuut en het algemeen reglement van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bindende kracht aan de beslissing van 20 september 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het hoger niet-universitair vrij confessioneel onderwijs over de overeenkomst betreffende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de affectatiecommissie van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 07/12/2007 pub. 15/09/2008 numac 2008203185 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. - Erratum type erratum prom. 07/12/2007 pub. 14/04/2008 numac 2008035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Kroatië en de Vlaamse Regering, ondertekend in Zagreb op 13 november 2006, en goedgekeurd bij het decreet van 23 november 2007 type erratum prom. 07/12/2007 pub. 11/04/2008 numac 2008003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aa type erratum prom. 07/12/2007 pub. 27/12/2007 numac 2007003572 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum

arrest

type arrest prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007001048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de voorzitter van het directiecomité houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake sommige personeelsaangelegenheden type arrest prom. 07/12/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007037236 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de bijlage bij het Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Sch
^