B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2007023446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkomi type koninklijk besluit prom. 28/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008022090 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 28/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008022092 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

decreet

type decreet prom. 28/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Europese Conventie ter bescherming van het archeologisch patrimonium , opgemaakt te Valetta op 16 januari 1992 (1)
^