B.S. Index van de afkondigingen van 31 januari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van arts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van huisarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van apotheker afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verloskundige afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van geneesheer-specialist afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts-specialist afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingplan nr. 54bis « Gulledelle » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 m type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 18 juli 2002 met betrekking tot het BBP nr. 1 van het GBP-Helihaven type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren gemachtigd tot het opleggen van een administratieve boete voor inbreuken op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 13 » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Sint-Gillis ter aanvulling van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis en omvattende de g

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008200804 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de in artikel 154 van de Waalse Huisvestingscode bedoelde beroeps- en controlecommissie type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het reglement van het sociaal hypotheekkrediet van de "Société wallonne du Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008200843 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008200806 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008200807 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008200805 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2007 tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van de beheersorganen van de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008200430 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008200685 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008027031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering va type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008200646 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008200538 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het bedrag van de transactiesom voor gebouwen voor landbouwdoeleinden type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200488 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de la Conservation de la Nature" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008200429 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken

decreet

type decreet prom. 31/01/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008200723 bron ministerie van het waalse gewest Decreet met het oog op de wijziging van artikel 120 van het CWATUPE "" Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (1)

erratum

type erratum prom. 31/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008200720 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering va

beschikking

type beschikking prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Br type beschikking prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto type beschikking prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031041 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle type beschikking prom. 31/01/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brus

vergunning

type vergunning prom. 31/01/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toekenning van een individuele vergunning voor aardgaslevering ten gunste van Gaselys S.A.S.
^