B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008003061 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201383 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201381 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201382 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008007036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit waarbij de Cel organisatie en personeelsontwikkeling van de dienst Personeel & Organisatie van de directie Logistieke Diensten van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, World Trade Center II Antwerpses

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor bepaalde personeelscategorieën van het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de executieve van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanpassing van de toelagen en spilbedragen voor de subsidiëring van verfraaiingscomités, van verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de koepelverenigingen ervan, alsmede van de informatiebureaus en informatiepu type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2008 pub. 13/05/2008 numac 2008033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 21 april 1999 houdende erkenning en subsidiëring van de Centra voor de Coördinatie van de Thuiszorg type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2008 pub. 14/05/2008 numac 2008033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten,
^