B.S. Index van de afkondigingen van 12 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2008 pub. 08/07/2009 numac 2009000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 650.000,- EUR in het kader van de renovatie van geklasseerde gebouwen en dit in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008200491 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 2002 betreffende de werking en het secretariaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplund type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de beheerder van de ziekenhuizen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, mededeling doet van de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het mededelen va type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coör type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan de personeelsleden belast met een rondreizende functie van de centrale cel van de Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige f type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008200490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Raad van de Tandheelkunde

bericht

type bericht prom. 12/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008024087 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 tot aanwijzing van de leden van de Hoge raad voor studentenmobiliteit

erratum

type erratum prom. 12/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. - Errata
^