B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van het Federaal Kenniscentrum voor type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 december 2007 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008021008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 oktober 2007 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008011077 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 oktober 2007 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008022138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de vrije beroepen type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van gewone en plaatsvervangende assessoren bij de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2007012374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones en begraafplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008007050 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van drie plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 17/03/2008 numac 2008000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 augustus 1964 betreffende het arrondissementsdepot in Hoei type ministerieel besluit prom. 14/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een revisor ter vervanging van de ontslagnemende revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type ministerieel besluit prom. 14/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de ruwbouwactiviteiten type ministerieel besluit prom. 14/02/2008 pub. 26/02/2008 numac 2008021011 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 14/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2008-2009 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995, 20 juli 1995, 15 februari 1996, 7 november 1996, 21 januari 1999, 28 februari 2002 en 30 juni 2005 waarbij de amb

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200507 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de uitvoering van artikel 5, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot regeling, wat betreft het personeel, van de gevolgen van de oprichting van twee publi type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200863 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Namorimont", te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200869 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal reservaat "des Boussaires et des Houssaires" type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200867 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal reservaat "Grotte des Fées", te Solre-sur-Sambre type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200868 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Dourbes", te Viroinval type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200865 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal reservaat "Ribaudet" te Nassogne type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200871 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het domaniaal natuurreservaat "Tiennes de Rouillon" te Anhée en Profondeville type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200870 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de hernieuwing van de leden van de Beheerscommissie van het "Parc naturel des Plaines de l'Escaut" type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de opvolging door metingen van de potentieel uitspoelbare stikstof van de conformiteit van de landbouwbedrijven in kwetsbare gebieden met de goede praktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreinig type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de laboratoria belast met de bodemanalyses voor de kwantificatie van de potentieel uitspoelbare stikstof in het kader van de uitvoering van artikel R.220 van boek II van het type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200866 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 1999 tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Les Roches" te Presles type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200864 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004 tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Rochers de Noirmont", te Dinant type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200862 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het bosreservaat "Ouren" te Burg-Reuland type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200852 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het geleide domaniaal natuurreservaat "Fanges de Paradis", te Aywaille type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200851 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Sablière de Maubray", te Antoing type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 25/02/2008 numac 2008200564 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008200647 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" zijn beheersopdracht vervult type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200540 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij op 3 mei 2008 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging van Clermont in het kader van haar dag "Pêche en Famille" type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2008200633 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005 betreffende het "Commissariat wallon E-administration-Simplification" , afgekort "EASI-WAL"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 14/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200839 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen type omzendbrief prom. 14/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200840 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de bewijsstukken

erratum

type erratum prom. 14/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201443 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" zijn beheersopdracht vervult. - Erratum
^