B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2004 tot bepaling van de delegaties van bevoegdheden aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal va type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de leden van de Kamer van de Middenstand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008201065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied in de steengroeve " type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008201055 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied in de steengroeve " type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200982 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevestiging van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de locatie genaamd "Boyou" en met het oog op de herbestemming als landbouwgebied van een ontginningsgebied op het gro type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200911 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een milieueffectenonderzoek te laten uitvoeren op het voorontwerp van herziening van het gewestplan Luik , aangenomen bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007, bevestigd en aangevuld bij het type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008200718 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200877 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende afstand van de terugbetaling van het bedrag van de als financiële hulp toegekende lening zonder interest door de openbare huisvestingsmaatschappijen bedoeld in het besluit van 10 december 1987 tot vaststelling van

decreet

type decreet prom. 21/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008200698 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York, op 31 oktober 2003 type decreet prom. 21/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008200701 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijd type decreet prom. 21/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008200703 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York, op 31 oktober 2003 type decreet prom. 21/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008200702 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou, op 22 december 2004 type decreet prom. 21/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008200699 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou, op 22 december 2004 type decreet prom. 21/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008200700 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen

erratum

type erratum prom. 21/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008200925 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/02/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031323 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 08/112 houdende de vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2007 naar het dienstjaar 2008. - Uittreksel
^