B.S. Index van de afkondigingen van 16 april 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 15/05/2008 numac 2008022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap en houdende opheffing van het ministerieel besluit van 15 s type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022280 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap en houdende opheffing van het ministerieel besluit van 15 s

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens

bericht

type bericht prom. 16/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008024189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/04/2008 pub. 30/05/2008 numac 2008029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit

arrest

type arrest prom. 16/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008003148 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^