B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 24/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201449 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 24/04/2008 pub. 09/05/2008 numac 2008011178 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2000 tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 24/04/2008 pub. 26/05/2008 numac 2008011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 24/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008011180 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2004 tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschapp

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Watermaal-Bosvoorde tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan van « Vijvers van Bosvoorde » goedgekeurd bij koninklijk besluit v

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008202049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steunverlening aan de biologische landbouw type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008202125 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 15/05/2008 numac 2008201673 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee nieuwe plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 15/05/2008 numac 2008201674 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van de beschermingsmaatregelen van een domaniaal natuurreservaat type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 13/05/2008 numac 2008201532 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de leden van het Opvolgingscomité voor het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 13/05/2008 numac 2008201566 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van sommige bepalingen inzake visserij, jacht, stedenbouw, patrimonium, tewerkstelling, vorming en plaatselijke besturen type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201475 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201468 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor "Wallonie Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201467 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor "Wallonie Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201462 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201454 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de benoemingen van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire"

erratum

type erratum prom. 24/04/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. - Erratum type erratum prom. 24/04/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008031290 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. - Erratum type erratum prom. 24/04/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/04/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden en van de voorzitter van de commissie opgericht door artikel 5 van het besluit van de Regering van 12 juli 2007 tot vastlegging van de bepalingen inzake toegankelijkheid van gesubsidieerde infrastru type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/04/2008 pub. 27/05/2008 numac 2008033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissies type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/04/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende voorlopige erkenning van de private lokale radio « Sender Elsenborn »
^