B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008003214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2008 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens type koninklijk besluit prom. 23/05/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008003205 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 15/09/2008 numac 2008203222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de algemene aannemingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008009392 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raden van beroep inzake evaluatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 44 houdende registratie van erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008202265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de Lokale Overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een gedeelte van de Pedegracht en van de Molenbeek/Neerpedebeek tot onbevaarbare waterlopen van tweede categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008035979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en tot regeling van de samenstelling van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visse type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008036142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de selectie en rangschikking van nieuwbouwprojecten in onderwijs volgens de passiefhuisstandaard type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008035651 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad of van een nieuw studiegebied van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassene type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 25/06/2008 numac 2008202174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samenstelling van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongens

decreet

type decreet prom. 23/05/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008036349 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 23/05/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008036331 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 23/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008035628 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 type decreet prom. 23/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met de Slotakte, ondertekend te Lissabon, op 13 december 2007 type decreet prom. 23/05/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202798 bron vlaamse overheid Decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering type decreet prom. 23/05/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202612 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 23/05/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité type decreet prom. 23/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202569 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardene type decreet prom. 23/05/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het repertorium van de gegroepeerde opties in het secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van som type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot machtiging van herstructureringen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies me type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie
^