B.S. Index van de afkondigingen van 1 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/06/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008000959 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds. - Duitse vertaling type wet prom. 01/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008003270 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type wet prom. 01/06/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008003204 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type wet prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009420 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009422 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 01/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008003294 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 21 augustus 2006 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008011230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Direc type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022301 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toelating van het vaccin voor diergeneeskundig gebruik tegen Japanse encefalitis type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging voor de periode van 15 november 2007 tot 15 juli 2008 in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgvers

document

type document prom. 01/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008003308 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. - Addendum

erratum

type erratum prom. 01/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003317 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. - Errata type erratum prom. 01/06/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008003393 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds. - Erratum
^