B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2008 pub. 24/06/2008 numac 2008011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/06/2008 pub. 04/07/2008 numac 2008012912 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008202926 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen en het besluit van de Vlaamse Reger type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008035998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende al type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de derogatievoorwaarden inzake de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel, bij arbeidsovereenkomst aangeworv

decreet

type decreet prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202167 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, met het oog op tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders type decreet prom. 06/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202338 bron vlaamse overheid Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

arrest

type arrest prom. 06/06/2008 pub. 30/06/2008 numac 2008022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

lijst

type lijst prom. 06/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008011246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 06/06/2008 pub. 19/06/2008 numac 2008011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^