B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren , gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008202374 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008024310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008012837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008012829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008012830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008012825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008012832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008012824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008012833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008012831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008012816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008012826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overst type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008007145 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de militaire kwartiergroeperingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakb type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Terhulpen en Rixensart van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2008, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008024265 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2007 tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betr type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008003285 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 8 augustus 2008 type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008012813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009640 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008022362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verpl type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren, gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzak

document

type document prom. 29/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type document prom. 29/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type document prom. 29/06/2008 pub. 03/07/2008 numac 2008014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S.-Holding

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 29/06/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008003284 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Super Monopoly », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^