B.S. Index van de afkondigingen van 30 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008009659 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalender

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2008 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Association nationale des Greffés cardiaques et pulmonaires » type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008024302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Reborn to Be alive » type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008018181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de kennis van de Engelse taal in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009641 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Gent type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Nijvel type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 27°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008013016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Oxygène »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203577 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203580 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het bijzonder college beoogd in artikel 11, § 6, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008018173 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008009599 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een plaatsvervangend lid aangeduid door de Voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveau

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's

arrest

type arrest prom. 30/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor arbeidsongevallen voor 2008

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 30/06/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008009840 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een griffier van het Benelux-Gerechtshof
^