B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 7 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat buiten de kantooruren de aangiften van verlies, diefstal of vernieling van elektronische identi type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203579 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 en programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008003307 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203578 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203581 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 09 en 12 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toestemming voor het uitvoeren van archeologische opgravingen en peilingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031458 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van archeologische vorsers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008202494 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende de steun aan de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202652 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

decreet

type decreet prom. 03/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008202766 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken type decreet prom. 03/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008202493 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende afwending van het risico i.v.m. de geconcentreerde aanwezigheid van koolstofmonoxide type decreet prom. 03/07/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008202448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en de Slotakte, ondertekend in Luxemburg, op 12 juni 2006 type decreet prom. 03/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008202676 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië type decreet prom. 03/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202553 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen type decreet prom. 03/07/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008202449 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en type decreet prom. 03/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008202532 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies en van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsd

beschikking

type beschikking prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het protocol bij het Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij de besluitvorming en toegang tot de rechtspraak inzake milieuaangelegenheden, betreffende de registers inzak type beschikking prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/07/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008031627 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/693 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van punt 7.4.5.2. van bijlage 1 van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het v
^